Lecture Notes in Operations Research 13

Series Editors: Ding-Zhu Du and Xiang-Sun Zhang

Computational Systems Biology

The Fourth International Conference on Computational Systems Biology (ISB2010)
Suzhou, China, Sepetember 9-11, 2010
Proceedings

Edited by: Luonan Chen, Xiang-Sun Zhang, Bairong Shen, Ling-Yun Wu, and Yong WangPreface

Contents

Plenary Sessions

Data Compression-Based Approaches to Analysis of Biological Networks
Tatsuya Akutsu

Random but Reliable: Properties of Spike Sequences of IP3-induced Ca2+ signaling
Martin Falcke

Computing probability landscape of stochastic networks through Discrete Chemical Master Equation: Understanding Maintenance of Epigenetic State of Phage Lambda
Youfang Cao, Hsiao-Mei Lu, Jie Liang

Integrative Analysis of Heterogeneous Genomics Data
Xianghong Jasmine Zhou

Parallel Sessions

Three Faces of Metabolites: Pathways, Localizations and Network Positions
Jing Zhao, Petter Holme

A Mathematical Model of Fas Signaling Induced Apoptosis
Chang Gu, Junjie Zhang, Yingyu Chen, Jinzhi Lei

Nonlinear Dynamic Analysis of an Entermorpha prolifera Population Model
Ying Li

Computational Analysis of Protein Tyrosine Nitration
ZhiSong He, Tao Huang, XiaoHe Shi, LeLe Hu, Lei Chen, Fang Liu, Kai Wang, TieQiao Wen, XiangYin Kong, Yudong Cai

Improving MSVM-RFE for Multiclass Gene Selection
Yan-Mei Zhao, Zhi-Xia Yang

A Network Target-based Approach for Evaluating Multicomponent Synergy
Shao Li, Ningbo Zhang, Bo Zhang

Functioning of the Brain
Martin Vlcek

An improved Kinetic Model for Acetone-Butanol-Ethanol Pathway of Clostridium acetobutylicum and Model-Based Perturbation Analysis
Ru-Dong Li, Yuan-Yuan Li, Ling-Yi Lu, Cong Ren, Yi-Xue Li, Lei Liu

A Measure for Sequence Similarity Based on Dual Nucleotides and Information Discrepancy
Zhen Wang, Jia-Wei Luo, Han-Qi Zhou, Fang Liu

Genome-wide Analysis of the Transcription Factor Binding Preference of Human Bidirectional Promoters and Functional Annotation of the Related Gene Pairs
Bingchuan Liu, Jiajia Chen, Bairong Shen

Delay Discrete Dynamical Models for Genetic Regulatory Networks
Hao Jiang, Wai-Ki Ching, Kiyoko F. Aoki-Kinoshita, DianJing Guo

Cancer Related Gene Identification via p-norm Support Vector Machine
Jun-Yan Tan, Chun-Hua Zhang, Nai-Yang Deng

Transcriptional Regulatory Network Discovery via Information Mining Approach in Rett Syndromes Study
Xiaorong Yang, Xianwen Ren, Xiaobo Zhou

SVM-based Method for Predicting Enzyme Function in a Hierarchical Context
Yong-Cui Wang, Zhi-Xia Yang, Nai-Yang Deng

Modeling the Dynamics of the XlnR Regulon Network in Aspergillus niger
Jimmy Omony, Leo H. de Graaff, Gerrit van Straten, Anton J.B. van Boxtel

Property of Multiple Equilibria for SSI Metabolic Module
Hong-Bo Lei, Ji-Feng Zhang

Identification of Disease Locus Using Constrained Scaling Models
Yiu-Fai Lee, Michael K. Ng

Identifying Protein Binding Hot Spots by Using Deeply Buried Atomic Contacts
Zhenhua Li, Jinyan Li

Cell Signaling Dynamics Analysis in Leukemia with Switching Boolean Networks
Woochang Hwang, Doheon Lee

Cross-species Functional Conservation and in silico Gene Replacement for HIF Pathways
Chia-Sheng Chuang, Chih-Chia Chen, Tun-Wen Pai, Chin-Hua Hu, Hao-Teng Chang, Margaret Dah-Tsyr Chang

Adaptive Unscented Kalman Filter for Estimation of Parameters in Kinetic Metabolic Models
Syed Murtuza Baker, Bjorn H. Junker

Effects of Multiple Probesets in Affymetrix GeneChips on Identifying Differentially Expressed Genes in iPS Cells
Zhi-Ping Liu, Xiang-Sun Zhang

Significant Regulatory Networks from Goto-Kakizaki Rat Liver Microarray Data during Diabetic Progression
Huarong Zhou, Shigeru Saito, Guanying Piao, Rongkuan Hu, Jiguang Wang, Zhi-Ping Liu, Katsuhisa Horimoto

Mapping a Regulatory Network Between Organisms
Rachita Sharma, Patricia A. Evans, Virendrakumar C. Bhavsar

NRWRH for Drug Target Prediction
Xing Chen, Gui-Ying Yan

On Construction of Sparse Probabilistic Boolean Networks from a Prescribed Transition Probability Matrix
Lu-Bin Cui, Wen Li, Wai-Ki Ching

Uncover the Transient Transcriptional Regulations by a Novel Sliding Window Correlation Strategy
Jiguang Wang, Yong Wang, Xianwen Ren, Wei Guo, Luonan Chen

A Modified Entropy Approach for Construction of Probabilistic Boolean Networks
Xi Chen, Limin Li, Wai-Ki Ching, Nam-Kiu Tsing

Self-induced Stochastic Resonance in MicroRNA Regulation of a Cancer Network
Jianwei Shen, Luonan Chen, Kazuyuki Aihara

An Improvement Based on Feature Selection in Enzyme Identification
Ji-Xiang Wei, Fang-Zhen Li, Sheng-Yuan Wang

MetaDBSite: a Meta Approach to Improve Protein DNA-Binding Sites Prediction
JingNa Si, Zengming Zhang, Biaoyang Lin, Michael Schroeder, Bingding Huang

Conditional Random Field Approach to Prediction of Protein-Protein Interactions Using Mutual Information Between Domains
Morihiro Hayashida, Mayumi Kamada, Jiangning Song, Tatsuya Akutsu

Predicting Cell Cycle Genes from E-MAP Profiles by Integrating Multiple Types of Data
Wang Lin, Hou Lin, Minping Qian, Fangting Li, Minghua Deng

Control of Directed Differentiation by Parameter Perturbations
Xiao Chang, DengYu Liu, Zengrong Liu, Luonan Chen, Ruiqi Wang

Novel Global Network Scores to Analyze Kinase Inhibitor Profiles
Jacques Colinge, Uwe Rix, Giulio Superti-Furga

Addition of Autotrophic Carbon Fixation Pathways to Increase the Theoretical Heterotrophic Yield of Acetate
Shuo-Huan Hsu, Priyan R. Patkar, Venkat Venkatasubramanian, John A. Morgan

Constrained Subspace Clustering for Time Series Gene Expression Data
Jibin Qu, Michael Ng, Luonan Chen

Drug Target Identification Based on Flux Balance Analysis of Metabolic Networks
Zhenping Li, Rui-Sheng Wang, Xiang-Sun Zhang

The Topological Properties of Virus-Human Protein Interaction Networks
Jinying Tan, Xiufen Zou

A Network Biology Approach to Understand Combination of Drugs
Ke-Jia Xu, Jiangning Song, Xing-Ming Zhao

Network Flow Model Based Analysis of Mouse Hepatocarcinogenesis
Yu-Qing Qiu, Xing-Ming Zhao, Zikai Wu, Chaochao Wu, Rong Zeng, Luonan Chen

Stability Analysis of Nonlinear Hybrid System in Microbial Fed-batch Culture
Caixia Gao, Jiuzai Feng

Impacts of Different Metabolite Measurement Protocols on Estimating Parameters in Complex Photosynthetic Carbon Metabolism Models
Wei Pan, John Fettig, Eric de Sturler, Xin-Guang Zhu

Potential Linkages Between the Inner and Outer Cellular States of Human Induced Pluripotent Stem Cells
Shigeru Saito, Yasuko Onuma, Yuzuru Ito, Hiroaki Tateno, Masashi Toyoda, Hidenori Akutsu, Koichiro Nishino, Emi Chikazawa, Yoshihiro Fukawatase, Yoshitaka Miyagawa, Hajime Okita, Nobutaka Kiyokawa, Yohichi Shimma, Akihiro Umezawa, Jun Hirabayashi, Katsuhisa Horimoto, Makoto Asashima

Author Index